Kistérség
Turizmus
Álláspályázatok

VEPSZ igazgatói pályázat

(2012.04.10.)

A vezetői megbízás megnevezése: igazgató
A betöltendő munkakör: logopédus
A vezetői megbízás időtartama 5 év; 2012. július 01. - 2017. június 30.
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő

Letölthető dokumentum: VEPSZ igazgatói álláspályázat

A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői pályázatának kiírása

1. Pályáztatott intézmény: Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény
2481 Velence, Balatoni út 65.

2. Munkáltató: Velence-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

3. A vezetői megbízás megnevezése: igazgató

4. A betöltendő munkakör: logopédus

5. A vezetői megbízás időtartama 5 év; 2012. július 01. - 2017. június 30.

6. Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő

7. Pályázati feltételek:
- az intézményben pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség
- pedagógus szakvizsga
- a szakképesítésnek megfelelő pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai
gyakorlat megszerzett szakmai tapasztalat
- a pedagógiai szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő
határozatlan időre szóló alkalmazás
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség
Előnyt jelent: térségi intézményvezetésben szerzett minimum 5 éves tapasztalat

8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajza
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői
program)
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget,
szakképzettséget és szakvizsgát tanúsító okirat másolata
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a
kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
- munkaviszonyról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások
- nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról
- a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerhetik,
- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn
vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában
meghatározott kizáró ok

9.A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szakszolgálat vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása; döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

10. Illetmények, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, valamint a 138/1992 ( X.8.) Korm
.rendelet rendelkezései az irányadók

11. A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes
oldalán( www.kszk.gov.hu) történő megjelenéstől számított 30 nap
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2012.
április 05.

12. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.

13. A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton ajánlott küldeményként, a pályázatnak a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás Gárdonyi Kistérségi Irodájába (2481 Velence, Balatoni u. 65.) történő
megküldésével zárt borítékban „Pedagógiai szakszolgálat igazgatói pályázat” megjelöléssel.
Személyesen : Galambos Zsuzsanna irodavezető 2481 Velence, Balatoni út 65.

14. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási
Bizottságának javaslata alapján a Társulási Tanács dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambos Zsuzsanna irodavezető
nyújt a 06/22/589-593 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.velencei-to.hu honlapon szerezhető.
A pályázat elbírálása a vonatkozó jogszabályok (1992. évi XXII. Tv. A Munka
Törvénykönyvéről; 1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról; 1993. évi
LXXIX. Tv. a közoktatásról; 138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet; 4/2010. (I.19.) OKM.
rendelet) figyelembevételével történik.

Velence, 2012. március 30.

Tóth István
elnök

WEB Partner Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
© Minden jog fenntartva 2010 | Készítette LIW Webstúdió