Kistérség
Turizmus
Szervezetek > Civil Fórum

Civil Fórum

 
A CÉF 2007. 04. 18-i jegyzőkönyve


Velencei-tó Környéki Civil Szervezetek Érdekegyeztető Fóruma

 

 ALAPSZABÁLYA

 
I.
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1.§
 
1.)A VELENCEI-TAVI CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUMA (továbbiakban: CÉF) a Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás mellett működő, civil szervezetek érdekében létrehozott, pártoktól független, önkormányzati elv alapján működő, tagjainak önkéntes társulásával létrejött érdek képviseleti szervezet.
 
2.)Nyitott társulás. A tevékenységében részt venni akaró civil szervezetek folyamatosan jelezhetik csatlakozási szándékukat.
 
3.)Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.
 
2.§
 
1.)A szervezet neve: CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKEGYEZTETŐ   FÓRUMA,          Rövidített neve: CÉF
 
2.)A szervezet székhelye:   2483 GÁRDONY, SZABADSÁG U. 20-22.
 
3.)A szervezet működési területe: A Velencei-tó környéki 8 település közigazgatási területe. ( Gárdony, Kápolnásnyék,Nadap,Pákozd,Pázmánd,Sukoró,Velence, Zichyújfalu )
 
4.)A CÉF nem önálló jogi személy . Legitimitását az 1996. évi XXI. törvény 10/D § (2) pontja és a 258/2004.(IX.16.) sz. Korm. határozat, valamint a munkában résztvevő, önálló jogi személyű szervezetek, a CÉF demokratikusan választott képviselete, az önkormányzatiságon alapuló tevékenysége biztosítja.
 
 5.)   Alapítási éve: 2004.
 
II.
 
A SZERVEZET CÉLJA ÉS FELADATA
 
3.§
1.) Célja: Szervezeti keretet nyújt a Kistérség nonprofit szféra résztvevőinek, érdekeik minél hatékonyabb megjelenítéséhez mind az egymás közötti (civil-civil), mind a Társulással (civil-hívatal), mind a forprofit (civil-gazdasági, civil-média) való kapcsolat rendszerük során. Képviseli a Kistérség civil szervezeteit, és érdekérvényesítést valósít meg a Társulás felé.
 
2.)Feladata: A Kistérség fejlődésének elősegítése. Kétirányú információ áramlás biztosítása a civil szervezetek és a Társulás között, a civil szervezetek tájékoztatása a média útján.
 
III.
 
A CÉF TAGSÁGA
 
4.§
 
1.)A CÉF tagja lehet a Kistérségben működő minden civil szervezet az alábbiak szerint:
a.) Teljes jogú tagszervezet, szavazati joggal a bíróságnál egy éve bejegyzett szervezetek,
b.) Tanácskozási jogú szervezetek (klubok),
c.) Pártoló tagok.
 
2.)A CÉF teljes jogú tagja lehet az a bíróságnál egy évnél régebben bejegyzett szervezet (egyesület, alapítvány), amely a tagságát a 258/2004 (IX.16.) sz. Kormány rendelet 1. számú melléklete szerint, kitöltött nyilatkozatot a Társulásnak megküldi és elfogadja a CÉF Alapszabályát.
 
3.)A CÉF tanácskozási jogú tagja lehet az a civil , jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely írásban kéri a felvételét és elfogadja a CÉF Alapszabályát.
 
4.)Pártoló tag lehet az a természetes, vagy jogi személy, amely nem kíván teljes jogú, vagy tanácskozási jogú tag lenni, de elfogadja az Alapszabályt, illetve erkölcsileg és anyagilag támogatja a CÉF tevékenységét.
 
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
 
5.§
 
1.)A CÉF-be való belépés,illetve a kilépés önkéntes.
 
2.)A teljes jogú tag belépése a megküldött nyilatkozat a Társulás és a CÉF vezetősége által történő elfogadással, a tanácskozási jogú tag belépése az írásos kérelem CÉF vezetősége által történő elfogadással kezdődik, és megszűnik a kilépés írásban történő bejelentésével.
 
3.)A pártoló tagsági viszonyt a CEF tagsága hagyja jóvá, a szerződés megkötésével kezdődik és a szerződésben foglaltak alapján szűnik meg.
 
 
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 
6.§
 
1.)Valamennyi tag joga,hogy:
 
   a.) Részt vegyen a CÉF tevékenységében, az Alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ennek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon. Véleményét szóban vagy írásban megtegye, és azokra választ kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van annak fenntartására, és különvéleményként történő megjelenítésére.
 
   b.)A CÉF működésével, célkitűzéseivel, terveinek megvalósításával összefüggésben a CÉF tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokra érdemi választ kapjon.
 
c.)Igénybe vegye a CÉF szolgáltatásait és eszközeit.
 
d.)A CÉF közreműködését, segítségét vagy védelmét kérje minden olyan esetben, amikor jog- vagy érdeksérelem éri.
 
2.)A teljes jogú tag szavazati joggal rendelkezik és képviselője a CÉF minden vezető testületébe és tisztségére jelölhető illetve választható. 18 év alatti személy nem lehet a CÉF képviselője.
 
3.)A tanácskozási jogú tag tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik CÉF tisztségre azonban nem választható és szavazati joga nincs.
 
4.)A pártoló tag viszonya szerződésben rögzített. Képviselője részt vehet a CÉF rendezvényein, véleményét álláspontját kifejtheti, betekintést nyerhet a szerződésben rögzített feladatok teljesítésébe.
 
5.)A CÉF tagjai kötelesek az Alapszabály rendelkezéseit betartani, a hozott határozatokat irányadónak elfogadni.
 
6.)A tagok a CÉF-nek okozott károkért polgárjogi felelősséggel tartoznak.
 
 
A CÉF KÉPVISELETE
 
7.§
 
1.)A CÉF képviseletét az elnök akadályoztatás esetén az alelnök látja el.
 
2.)A munkacsoportok képviseletét az elnöke látja el.
 
3.)A taggyűlés a Kistérségi Társulás üléseire tanácskozási joggal a teljes jogú tagok közül küldöttet választhat.
 
 
IV.
 
A CÉF SZRVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE
 
8.§
 
                                                                                                   
1.)A CÉF legfőbb szerve a taggyűlés. A CÉF irányítása az elnök feladata.
 
2.)A CÉF szükség szerint munkacsoportot hozhat létre.
 
 3.)A CÉF szervei a törvényesség, a demokratikus önkormányzatiság, a nyilvánosság és a szolidaritás elveinek tiszteletben tartásával működik.
 
 
 
A TAGGYŰLÉS
 
9.§
 
1.)A taggyűlést az összes, regisztrált tag alkotja. A taggyűlés munkarendje a Kistérségi Társulás munkarendjéhez igazodik, de évente legalább egyszer össze kell hívni, az időpont és a napirend megjelölésével. A taggyűlést az elnök hívja össze. Akkor is össze hívásra kerül, ha azt a teljes jogú tagok egynegyede írásban kezdeményezi az ok és a cél megjelölésével.
 
2.)A taggyűlés kizárólagos hatásköre:
   a.)az Alapszabály jóváhagyása és módosítása,
b.)a CEF feloszlatásának kimondása,
c.)a munkacsoportok létrehozása ,
d.)az éves és a hosszú távú feladattervek, a fő irányok meghatározása és jóváhagyása.
  
 
TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA, VISSZAHÍVÁSA
 
10.§
 
1.)A CÉF elnökét és alelnökét a teljes jogú tagok közül a taggyűlés három évre választja.
 
2.)A tisztségbe történő jelölés és szavazás nyíltan történik, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével
 
3.)A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el, kézpénzkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. Részükre a taggyűlés tiszteletdíjat határozhat meg, amennyiben erre a forrás rendelkezésre áll.
 
4.)A tisztségviselők megbízatása megszűnik: 
 
a.)a teljes jogú tagsági viszony megszűnésével,
b.)a tisztségviselő lemondásával,
c.)visszahívással.
 
 
NYILVÁNOSSÁG, HATÁROZAT KÉPESSÉG,
DÖNTÉS ÉS HATÁROZATHOZATAL
 
11.§
 
 
1.)A CÉF minden ülése nyilvános.
 
2.)A CÉF és minden munkaszervének ülése akkor határozatképes, ha azon a teljes jogú tagok résztvétele 50 % + 1 fő. Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, egy órán belül meg kell ismételni. A megismételt taggyűlés a tagok számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok tárgyában.
 
3.)A CEF a határozatait a helyi médiában nyilvánosságra hozza.
 
 
AZ ELNÖK
 
12.§
 
1.)Feladatai:
 
a.)Összehívja a CÉF közgyűlését és a munkacsoportot,
b.)Levezeti a CÉF közgyűléseit, éves beszámolót készít,
c.)Két ülés között intézkedik a CÉF ügyeiben, intézkedéseiről beszámol a taggyűlésnek,
d.)Részt vesz a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás ülésein,
e.)Gondoskodik a CÉF működő képességéről, adminisztrációjáról, biztosítja az iratbetekintési lehetőséget, az arra jogosultaknak,
f.)Rendszeres kapcsolatot tart a Kistérségi Társulás elnökével és munkaszervével,
g.)A CÉF gazdálkodásáért egy személyben felel,
h.)Kapcsolatot tart más szervezetekkel, intézményekkel önkormányzatokkal.
 
2.)Jogai:
a.) Aláírási joga van,
b.)Külső felek előtt képviseli a CÉF-et,
c.)Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, tejes jogkörrel és felelősséggel.
 
 
A CÉF GAZDÁLKODÁSA
 
13.§
 
1.)A CÉF alapvető működési feltételeit, - helyiséget, működési költséget támogatásként, - a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja. A CÉF működési költsége a Társulás éves költségvetésében szerepel, a támogatást a Társulás az alapító szervezet, a Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesülete számlájára utalja át elszámolási kötelezettséggel.
 
2.)A CÉF adományokat bárkitől fogadhat a pártokat kivéve.
 
3.)A CÉF nem kér a tagoktól tagdíjat, a nonprofit civil szervezetek jellegénél fogva.
 
4.)A CÉF nem pályázhat, mert nem jogi személy. A jogi személyiségű tagjai pályázhatnak, a CÉF pályázatok sikerességét szaktanáccsal segíti.
 
 
BESZÁMOLÁS
 
14.§
 
 
1.)A CÉF elnöke évente legalább egyszer köteles beszámolni tevékenységéről, a gazdálkodásról, amelyet a taggyűlésnek kell elfogadni.
 
  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
15.§
 
1.)A CÉF 2004 október 29-én alakult, meg négy alapító taggal, Gárdony Város Polgármesteri Hivatalában ( Szabadság út, 20-22. ), a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal képviselőjének segítségével, és az Alapszabály életbelépéséig, az érvényes jogszabályok alapján működik.
 
2.)Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.
 
3.)Az Alapszabályt a CÉF taggyűlése 2006 február 7-én jóvá hagyta.
 
 
 
 
Gárdony, 2006 február 9.
 
 
 
…..............…...........................
Szaniszló elemér
elnök
 
                                                                                                                                                        
Tagok:
 
 

          Csobán Zoltán                                                                              Csóbor Jenő

                         

        Szabó György                                                                                Törzsök Tibor

 

        Varga László                                                                                  Szelei Andrea

 
 
Kapcsolattartásra jogosult:
A CÉF Elnöke: Szaniszló Elemér
 
 

 

WEB Partner Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
© Minden jog fenntartva 2010 | Készítette LIW Webstúdió